Nasional

Cinta Tanah Air di Era Globalisasi

Cinta Tanah Air di Era Globalisasi

Cinta Tanah Air di Era Globalisasi .Warga negara Indonesia punya kewajiban untuk cinta pada tanah air Indonesia. Cinta tanah air bukan untuk dihafal, tapi mesti diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari melalui bermacam kegiatan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Seorang pelajar, mahasiswa, buruh, petani, pedagang, pegawai negeri, karyawan, atau pejabat tinggi mesti berperilaku mencintai tanah air.

Cinta Tanah Air di Era Globalisasi . Cinta tanah air disimpulkan suatu sikap yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara dan juga senang berkorban demi kejayaan bangsa dan negara. Jika cinta tidak terbina pada diri tiap tiap warga maka negara dapat enteng dilanda kekacauan, pembangunan tidak behasil, penghasilan negara menurun, da pada selanjutnya ingkat kesejahteraan dan kesegaran warga sendiri yang dapat hancur.

Cinta Tanah Air di Era Globalisasi . Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Oktober 1945. Kemerdekaan itu diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan parada pejuang yang tidak ternilai harganya. Semangat cinta tanah air mesti tetap dibina supaya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu terjamin. Cinta tanah air berguna di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. fungsi tersebut diantaranya negara dapat safe dan damai, pembangunan dapat berlangsung lancar, dan penghasilan negara dapat meningkat.

Cinta Tanah Air di Era Globalisasi

Cinta Tanah Air di Era Globalisasi
Individu yang punya rasa cinta pada tanah airnya dapat mengusahakan dengan segala energi upaya yang dimilikinya untuk melindungi, menjaga kedaulatan, kehormatan dan segala apa yang dimiliki oleh negaranya. Rasa cinta tanah air inilah yang mendorong tabiat individu untuk membangun negaranya dengan penuh dedikasi. Oleh gara-gara itu, rasa cinta tanah air mesti ditumbuhkembangkan di dalam jiwa tiap tiap individu yang menjadi warga berasal dari sebuah negara atau bangsa supaya tujuan hidup dengan dapat tercapai.

Cinta Tanah Air di Era Globalisasi Salah satu langkah untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air adalah dengan menumbuhkan rasa bangga pada tanah airnya melalui sistem pendidikan. Rasa bangga pada tanah air dapat ditumbuhkan dengan beri tambahan pengetahuan dan dengan membagi dan sharing nilai-nilai budaya yang kami punya bersama. Oleh gara-gara itu, pendidikan berbasis nilai-nilai budaya dapat dijadikan sebagai sebuah alternatif untuk menumbuhkembangkan rasa bangga yang dapat melandasi munculnya rasa cinta tanah air

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *